Dutch Parliament asks government not to sign ACTA

According to the not corrected minutes, the Dutch Parliament adopted this motion:

The Chamber,

heard the discussion,

whereas the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is or will be submitted for adoption to the European Parliament and national parliaments of the Member States of the European Union;

whereas five Member States of the European Union, including the Netherlands, did not sign the treaty;

whereas according to Article 218, paragraph 11 of the Treaty on the Functioning of the European Union, each Member State may obtain the opinion of the Court of Justice as to whether an agreement envisaged is compatible with the Treaties;

whereas several scientific studies conclude that ACTA is possibly at odds with the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights;

whereas the possible effects of this Treaty for the in the Dutch Constitution recognized freedoms such as the freedom of expression and information and the right to privacy have not been explored,

asks the Government not to sign the ACTA treaty as long as it is not conclusively established that the treaty does not conflict with fundamental rights,

and proceeds to the order of the day.

SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie and PVV voted for the resolution, it was adopted.

Dutch text:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) voor goedkeuring is of zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie;

overwegende dat vijf lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, het verdrag niet hebben getekend;

overwegende dat volgens artikel 218, lid 11 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie iedere lidstaat het advies van het Europees Hof van Justitie kan inwinnen over de verenigbaarheid van een voorgenomen overeenkomst met de Europese verdragen;

overwegende dat verschillende wetenschappelijke studies constateren dat ACTA mogelijk op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

overwegende dat de mogelijke rechtsgevolgen van dit Verdrag voor de in de Nederlandse Grondwet erkende vrijheden zoals de uitings- en informatievrijheid en het recht op privacy niet zijn verkend,

verzoekt de regering om het ACTA verdrag niet te tekenen zolang niet onomstotelijk vastgesteld is dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.